วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2553

โครงการสัมมนาวิชาการการบริหารการศึกษา สำหรับนักศึกษาสาขาการบริหารการศึกษา จังหวัดตาก

หลักการและเหตุผล
.....จากโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูในท้องถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกลและอยู่ในเขตบริเวณพื้นที่สูงให้ได้รับวุฒิระดับปริญญาตรีทางการศึกษาในอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ที่เป็นโครงการนำร่องนั้น ส่งผลให้คณะครุศาสตร์เห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิต เพื่อเพิ่มความต่อเนื่องทางความรู้ในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในด้านการบริหารการศึกษาเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในโครงการดังกล่าวและบุคลากรในพื้นที่ทุรกันดารและพื้นที่สูงตามโครงการเดิมได้มีโอกาสในการรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และทางสาขาการบริหารการศึกษาได้จัดอบรมโครงการใช้โปรแกรม skype (โปรแกรมการสื่อสารทางไกล)โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในลักษณะมัลติมิเดียทั้งภาพและเสียงที่ผ่านมา ทำให้เกิดประโยชน์ต่อการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์และนักศึกษาได้อย่างสะดวกและยังส่งผลให้การเชื่อมโยงการบริการการศึกษาในระบบทางไกลกับระบบการเรียนการสอนปกติสามารถผสมผสานเพื่อให้เกิดคุณภาพในการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี
.....สำหรับโครงการอบรมต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลดีต่อโครงการพิเศษ สาขาการบริหารการศึกษาจังหวัดตากในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านการบริหารการศึกษา ที่เป็นนักศึกษาที่อยู่ในสภาพแวดล้อมทางสังคมที่หลากหลายเป็นสังคมที่มีหลายชนเผ่า การบริหารจัดการทางการศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดารให้มีความเหมาะสมสอดคล้องต่อเป้าหมายทางการศึกษาของชาติต่อไป

วัตถุประสงค์
.....1.เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนากระบวนการบริหารแบบบูรณาการ
.....2.เพื่อให้นักศึกษาสาขาการบริหารการศึกษาได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดำเนินการบริหารการศึกษาได้อย่างเหมาะสม

เป้าหมาย
.....นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการวิจัยการบริหารการศึกษา จำนวน 46 คน

ผู้รับผิดชอบโครงการ
.....คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาการบริหารการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ดำเนินโครงการ
.....ห้องประชุมโรงแรมจอมพล มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ระยะเวลาดำเนินงาน
.....ระหว่างวันที่ 5–9 เมษายน พ.ศ.2553

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
.....นักศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษา จังหวัดตาก ที่ได้รับการประชุมสัมมนาการบริหารการศึกษาและสามารถนำความรู้และแนวทางที่ได้ไปบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาให้เหมาะสม
...................................โครงการสัมมนาวิชาการ
"การบริหารการศึกษาสำหรับนักศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา จังหวัดตาก"
...............ณ โรงแรมจอมพล มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

..........****************************************************
วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
.....08.00 – 16.00 น......นักศึกษาออกเดินทางจากจังหวัดตาก
.....08.00 – 16.00 น......สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
.....08.00 – 16.00 น......และเข้าที่พัก
.....18.00 น...................รับประทานอาหารเย็น


วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
.....6.30 – 8.00 น............รับประทานอาหารเช้า
.....8.30 – 9.00 น............ลงทะเบียน
.....9.15 – 10.00 น..........พบอธิการบดีและคณะผู้บริหาร
.....10.15 – 10.30 น........พักรับประทานอาหารว่าง
.....10.30 – 12.00 น........กิจกรรมทางวิชาการ
.....12.00 – 13.00 น........พักรับประทานอาหารกลางวัน
.....13.00 – 16.30 น........กิจกรรมทางวิชาการ (ต่อ)
.....16.30 – 18.00 น........พักตามอัธยาศัย
.....18.00 น....................รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
.....6.30 – 8.00 น............รับประทานอาหารเช้า
.....8.30 – 10.00 น..........กิจกรรมทางวิชาการ
.....10.00 – 10.15 น........พักรับประทานอาหารว่าง
.....10.15 – 10.30 น.........กิจกรรมทางวิชาการ (ต่อ)
.....12.00 – 13.00 น........พักรับประทานอาหารกลางวัน
.....13.00 – 15.00 น........กิจกรรมทางวิชาการ (ต่อ)
.....15.00 – 17.00 น........เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยฯ
.....17.00 – 18.00 น.......พักตามอัธยาศัย

.....18.00 น.............. .....รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องประชุม
......................................417 พร้อมพบปะสังสรรค์

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
.....6.30 – 8.00 น...........รับประทานอาหารเช้า
.....10.00 – 10.30 น.......ออกเดินทางไปจังหวัดเพชรบุรี
.....12.00 น....................พักรับประทานอาหารกลางวันและ
.......................................พักตามอัธยาศัย

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2553
.....08.00 น.....................เดินทางกลับจังหวัดตาก